Hoofdlijnen Beleidsplan 2018-2020

Op 13 september is de stichting Joods Erfgoed Harderwijk opgericht. De doelstelling is vastgelegd in de oprichtingsakte en luidt: De herinnering aan de voormalige Joodse gemeenschap van Harderwijk te bevorderen en alle culturele, maatschappelijke en religieuze aspecten daarvan onder de aandacht te blijven brengen, zowel in woord als in beeld;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger van Herderewich, van JSH en de initiatiefnemer.

De missie is als volgt omschreven:

De nog aanwezige kennis van de Joodse samenleving in Harderwijk voor de toekomst te bewaren.

De visie

De vastgelegde kennis modern en toegankelijk te presenteren om zeker ook voor de komende generaties de herinnering levend te houden aan de eens bloeiende Joodse gemeenschap in Harderwijk en omgeving.

Activiteiten 2018-2020

Project “Herinneringswand en expositie “
De verantwoordelijkheid voor de instandhouding en onderhoud van deze wand is inmiddels aan de stichting overgedragen.

Project “Geef ze een gezicht”, fotowand.
Ook de verantwoordelijkheid voor instandhouding en onderhoud van deze wand is bij de stichting neergelegd.

Project “Joods Erfgoed in Beeld”
De Stichting heeft zich ten doel gesteld medio 2019 een belangrijk deel van dit project gerealiseerd te hebben. De fondswerving hiervoor is eind 2018 gestart waarmee het eerste deel van de digitalisering in december 2018 in opdracht gegeven kan worden.

Project “kennis borging”
Als uitbreiding op bovenstaande projecten wil de stichting, o.a. met opnames van presentaties van Anton Daniëls, voor scholen en belangstellenden zijn kennis vastleggen. Deze opnames kunnen dan ook gebruikt worden voor ondersteuning van de ontwikkelde presentaties en het samenstellen van een reportage.

Identiteit

Een ongebonden vrijwilligersorganisatie en met een breed maatschappelijk draagvlak.

Middelen

De oprichters hebben financiën ter beschikking gesteld en de gemeente Harderwijk heeft financiële ondersteuning toegezegd. Kapitaal is nodig om de projecten door professionals goed vorm te laten geven, om de locaties te voorzien van het nodige en onderhoud voor de toekomst veilig te stellen. De lang jarige kosteloze en vriendschappelijke samenwerking tussen grafisch ontwerpbureau AMC Ton Pors en de heer Anton Daniëls heeft onder meer een digitale fotoreconstructie van de voormalige Mikwot in de synagoge opgeleverd. Deze unieke samenwerking en expertise op historisch, artistiek en technisch terrein maakt het mogelijk de geschiedenis professioneel in beeld te brengen.

Om met de uitvoering van het project te kunnen starten, moeten overheden worden benaderd voor ondersteuning, maar ook private fondsen en banken.

De project begroting is door een grote vrijwillige inzet van diverse partijen bescheiden gehouden, maar het vraagt voortvarende beslissingen van de aangesproken fondsen. Als er onvoldoende fondsen op tijd binnen zijn, is dat een uitdaging die er mogelijk toe kan leiden dat het project Joods Erfgoed in Beeld in stukken geknipt moet worden, in de project begroting zijn deze knippen meegenomen. Het virtueel maken van het deels verdwenen erfgoed heeft de hoogste prioriteit.

digitale fotoreconstructie van de voormalige Mikwot

Tijdpad

In 2020 viert Nederland, Gelderland en ook Harderwijk 75 jaar vrijheid. Een vrijheid die ten koste is gegaan van heel veel slachtoffers en gesneuvelden. Het bestuur van de stichting streeft ernaar met het oog op die viering publieke beschikbaarheid te realiseren, zo mogelijk voor eind 2019. Uitgangspunt is: geef de Joodse inwoners van Harderwijk van voor 1940 een naam en een gezicht, zodat ook in de periode dat 75 jaar vrijheid wordt gevierd Harderwijk zich realiseert dar er voor de oorlog een Joodse gemeenschap was.

Samenwerking

We zijn ons bewust dat onze presentaties ingebed kunnen en misschien zelfs moeten worden in diverse activiteiten en programma’s. Zowel op cultureel, historisch als toeristisch gebied.

We zullen dan ook ons netwerk actief uitbreiden. Zo zijn er al contacten en acties met de Oudheidkundige Vereniging Herderewich, inloophuis de Oude Synagoge, JSH, werkgroep kerk en Israël, Stadsmuseum, de Sjoel Elburg, kamp Westerbork, Museum het Pakhuis, het gilde van stadsgidsen, de Veluwe Remembers, lokale kerken en niet in de laatste plaats de gemeente Harderwijk.

Vrijwilligers

Er zullen vrijwilligers ingezet moeten worden voor begeleiding (toegang synagoge), verzorging, presentatie, pr, werving donateurs en onderhoud van de diverse projectonderdelen.

Slot

De stichting gaat uit van langjarige duurzame presentatie en breed maatschappelijk draagvlak.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.